با مانیتور دما و رطوبت، یک بابای ریموت برای کولر بسازیم!

با مانیتور دما و رطوبت، یک بابای ریموت برای کولر بسازیم!
چجور باباها از راه دور مچ روشن شدن کولرهاشونو بگیرن :))