جمع اوری داده صنعتی چیست و چند گونه دارد؟؟؟

جمع اوری داده صنعتی چیست و چند گونه دارد؟؟؟
داده به زبان ساده میشه اطلاعاتی که برای ما مهم هستن یعنی متغیر هایی که...